Fokusområden

 

Psykisk ohälsa inom idrott

Cogmind erbjuder både psykologisk behandling, kurser och föreläsningar inom ämnet. Detta område riktar sig till atleten, tränare och övrigt team. Formatet kan designas efter behov och önskemål.

Visualisering

En visualisering innehåller både en kinestetisk, visuell och auditiv komponent  och här riktas fokus mot att utveckla effektiva visualiseringstekniker (interna och externa) för att förbättra, förstärka och repetera önskade fysiska och mentala tillstånd.

Utveckla ett tävlingspsyke

Med hjälp av psykologiska metoder och tekniker tränas idrottsutövaren att skapa ett stabilt och fokuserat sinnestillstånd under högprestation/tävlingsmoment.

Hantera resor och miljöombyte

Vid resor över tidszoner kan man ofta uppleva det fysiologiska tillståndet jetlag som orsakas av störningar i dygnsrytmen. Detta tillstånd har en negativ påverkan på atletens psykiska/fysiska kapacitet och tävlingsprestation. Vidare innebär ett miljöombyte att hjärnan exponeras för ny information/input vilket kräver stor mental kapacitet. Tillsammans med psykologen utvecklas en skräddarsydd res-och miljöombytesstrategi.

Hantera tävlingsnerver

Tävlingsnerver har en viktig funktion och ska inte elimineras. Psykolog och idrottsutövare arbetar tillsammans med att justera denna reaktion till en konstruktiv nivå som gör att atleten kan prestera optimalt.

Öka din psykologiska flexibilitet och kunskap för att reducera skaderisken

Där är ett  stort samband mellan stress och skaderisk hos elitidrottare. Det kan till exempel handla om att livshändelser i livet som tar fokus från själva idrottsutövandet. I dessa situationer minskar också uppmärksamheten, mental flexibilitet och kognitiv hastighet vilket dramatiskt ökar skaderisken och kan även förlänga själva skadelängden. Kursen är både teori- och övningsbaserad.

Prestation och stress

Kursen varvas med både teori och praktiska övningar som bl.a. demonstrerar sambandet mellan prestation och stress och hur man kan utnyttja en stressrespons till sin fördel i tävlingssituationer.

Hjärnans fysiologi och funktion

Kursen syftar till att öka förståelsen av hjärnans funktion vid motorisk och mental träning.

Sömnbeteende och prestation

Denna kurs introducerar kunskapen om de psykologiska och biologiska mekanismerna bakom god sömnhygien samt relationen mellan sömn och prestation.

Koncentration, hyperfokus och uppmärksamhetsträning

Kursen bjuder på en grundläggande teoretisk och praktisk introduktion till områdena koncentration, hyperfokus och praktisk uppmärksamhetsträning. Tre områden som är direkt länkade till prestation och delaktiga i skapandet av de mentala tillstånden peak performance och flow.

Flow och peak peformance

Flow är ett psykiskt tillstånd som uppstår då en person med tillräcklig medvetenhet ägnar sig åt en aktivitet med ett definierat mål. Flow kännetecknas av: Att koncentrationen intensifieras, att medvetenheten ökar och att känslan av passerande tid upphör. Flow behöver inte alltid resultera i en hög prestation medan syftet med peak performance innebär ett tillstånd där personen presterar högt över den normala kapacitet. Begreppen är beroende av varandra eftersom flow är startprocessen till peak performance. Kursen bryter ner och presenterar de psykologiska komponenter som ligger bakom dessa två tillstånd. Vidare skapas ett flow- och peak performance träningsprogram där aktören tränas i att utveckla dessa tillstånd under träning och i tävlingssituationer.

Karriärövergång

Olika typer av situationer och händelser kan inträffa under en idrottskarriär och detta kan resultera i en karriärövergång. Det kan t.ex. handla om skador, sjukdom,  övergång från junior till senioridrott, klubbyte och personliga händelser såsom skilsmässa, bli förälder och när karriären tar frivilligt eller ofrivilligt slut. Psykologen kan tillsammans med aktören vara delaktig i att skapa en konstruktiv och hälsosam karriärövergång.

Skadehantering/rehabilitering

Erfarenhet och forskning visar att mental träning kan ha positiva effekter på skadade idrottares rehabiliteringsprocess. Man ser att direkt påverkbara variabler är neurobiologiska faktorer, humör, psykologisk coping, smärtreduktion, motiverande och helande funktion, muskelaktivitet, knäslapphet, mental förberedelse, psykologisk coping, ångest, self-efficacy och självförtroende. Kursen är både teoretiskt och praktiskt förankrad.

Team building, gruppdynamik och grupprocesser

Psykologen tittar både på individens och gruppens mål och undersöker om dessa två är i korrelation med varandra. Vidare undersöker psykologen hur deltagarna i gruppen påverkar  varandra, hur medvetna de är om varandra och om de uppfattar sig själva som en grupp (kollektiv identitet) samt gruppens mönster av verbal och icke verbal kommunikation.

Personlighetstyper och motivation inom idrott

Personlighet är karaktäristiska mönster av beteende, tankar och känslor vilka bestämmer hur en person anpassar sig till sin omgivning. Motivation definieras hur vi riktar vår energi och hur mycket ansträngning vi är redo att lägga ner på aktiviteten eller en viss uppgift. Kursen ger en grundläggande introduktion till personlighetspsykologi och motivation inom idrotten. Psykologen har även kompetens att tillämpa personlighets- och motivationsbedömningar vid t.ex rekrytering av atlet, förlängning av kontrakt eller andra bedömningssituationer där klubben behöver psykologisk expertkompetens.

Livsstil och idrott

Livsstil handlar om individidens och gruppens speciella sätt att reagera, agera och uppleva sig själv och sin omvärld, sina vanor, intressen, hobbyer, yrkesarbete osv. Denna kurs tittar på hur livsstil och elitidrott hänger samman och deltagarna får möjlighet till att göra en livsstilsanalys under handledning.

Identitet, självkänsla och självförtroende inom idrotten

Identitet är den bild som du har av dig själv och kan variera beroende på vilken situation du befinner dig och den skapas i kontakten med andra. Självkänsla är den självkännedom som handlar om uppfattningen man har om sig själv och den man är. Dålig självkänsla kan både vara att under- och överskatta sin person eller kapacitet. Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Självförtroendet kan variera från dag till dag och det kan höjas genom bekräftelse utifrån. Självförtroendet kan snabbt tränas upp och är en social tillgång som behövs i vardagen och i ens professionella yrkesliv. Kursen är både teoretiskt och praktiskt förankrad.

Oro, grubbleri och prestaionsångest inom elitidrott

Kursen ger en grundläggande introduktion till mekanismerna bakom oro, grubbleri och prestationsångest och vad man kan göra för att reducera dessa icke konstruktiva psykologiska processer. Kursen är både teoretiskt och praktiskt förankrad.

Överträning och idrottsrelaterad utmattning för elitidrottare och tränare

Idag kan man se att utvecklingen inom idrotten följer samma mönster som i arbetslivet där inre och yttre krav på prestation ökar. Utöver att elitidrottaren ofta pressar sin kropp för hårt med fysiska problem som följd utgör också den höga målsättning och krav en stor psykisk påfrestning som gör att idrottsutövaren upplever överträning och utmattning. På elitnivå kan kraven komma från ett flertal nivåer såsom från en själv, tränare, ledare, sponsorer eller jakten efter ett nytt kontrakt. Kursen riktar sig både till idrottsutövaren, tränare, ledning och sponsorer. Kursen vill skapa en förståelse av hur man på bästa sätt kan arbeta med och minimera dessa faktorer.

Medieträning och hanterande av det offentliga kändislivet

Fokus riktas bl.a. mot mötet med journalister, skilja på och att kunna växla mellan yrkes- och privatperson, hantera nervositet och kunna lyfta fram sitt budskap, hur du vill bli medialt uppfattad av andra, verbal och icke verbal kommunikation (kroppsspråk). Tillsammans med psykologen designas en medieprofil som du vill ska representera dig eller din klubb.

Mindfulness inom idrott

Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet och istället för att t.ex. utföra en övning rutinmässigt tränas man att rikta full uppmärksamhet på hela utövandet, både den fysiska och mentala biten. Det är motsatsen till autopilot där både de motoriska muskelrörelserna och den mentala kapaciteten går på ren automatik. En automatik som hämmar förbättring, utveckling och ökar skaderisken. Mindfulness handlar också om att vara självmedveten om ens svagheter, styrkor och var ens fysiska och mentala gränser går.

Tillbaka till Idrotts- och prestationspsykologi